Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsociable /ʌn'səʊ∫əbl/  

  • Tính từ
    không hòa với người khác, khó gần

    * Các từ tương tự:
    unsociableness