Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpretentious /,ʌnpri'ten∫əs/  

 • Tính từ
  không tự phụ, khiêm tốn
  it's an unpretentious little house but very elegantly furnished
  ấy là một căn nhà nhỏ khiêm tốn nhưng bày biện đồ đạc rất lịch sự

  * Các từ tương tự:
  unpretentiously, unpretentiousness