Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est) (thường xấu)
  bẽn lẽn, e lệ
  cô ta cười bẽn lẽn khi anh ta khen cô
  hay giấu giếm
  anh ta có phần giấu giếm khi được hỏi về nguồn gốc khỏan thu nhập của anh

  * Các từ tương tự:
  Coy, coyish, coyly, coyness, coyote, coypu