Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (shyer, shyest)
  nhút nhát; bẽn lẽn, e lệ
  he was too shy to speak to her
  anh ta quá nhút nhát không dám nói chuyện với cô nàng
  a shy smile
  nụ cười e lệ
  nhát, sợ người (chim, thú…)
  shy of somebody; shy of doing something
  sợ, ngại
  the dog is shy of strangers
  con chó sợ người lạ
  shy on (of) something (somebody)
  (Mỹ, khẩu ngữ)
  thiếu (cái gì, ai)
  chúng tôi có khối rượu vang nhưng thiếu bia
  we are still three votes shy [of the number we need to win]
  chúng ta còn thiếu ba phiếu mới đủ số để thắng
  fight shy of somebody (something)
  xem fight
  once bitten, twice shy
  xem bite
  Động từ
  (shied)
  nhảy sang một bên; rụt lại (ngựa, vì sợ…)
  con ngựa nhảy sang một bên khi nghe có tiếng ồn to và hất ngã người cưỡi
  shy away from [doing] something
  tránh, lảng tránh (vì nhút nhát, vì sợ…)
  cô ta có ý định tránh [nhận] trách nhiệm
  Động từ
  (shied) (cũ, khẩu ngữ)
  ném
  shy stones over a wall
  ném đá qua tường
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  sự ném

  * Các từ tương tự:
  shyer, shylock, shyly, shyness, shyster, -shy