Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  miễn cưỡng, bất đắc dĩ
  a reluctant helper
  một người giúp đỡ bất đắc dĩ
  be reluctant to accept the invitation
  miễn cưỡng nhận lời mời

  * Các từ tương tự:
  reluctantly