Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-conscious /,self'kɑn∫əs/  

 • Tính từ
  ngượng, ngượng nghịu
  a self-conscious smile
  nụ cười ngượng nghịu
  tự ý thức, tự giác
  self-conscious class
  giai cấp tự giác

  * Các từ tương tự:
  self-consciously, self-consciousness