Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  giả vờ, giả tạo, giả bộ
  an affected politeness
  sự lễ phép giả tạo
  màu mè, không tự nhiên
  a highly affected style of writing
  một phong cách hành văn rất không tự nhiên

  * Các từ tương tự:
  affectedly, affectedness