Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] thần kinh
  nervous disorder
  rối loạn thần kinh
  (of something, doing something) sợ sệt rụt rè
  I'm nervous of [being inlarge crowds
  tôi sợ sệt khi ở trong đám đông
  are you nervous in the dark?
  Trong bóng tối anh có sợ không?
  she gave a nervous laugh
  cô ta cười một cách sợ sệt
  bị kích thích, căng thẳng

  * Các từ tương tự:
  nervous system, nervously, nervousness