Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cáu kỉnh, bực dọc
  a fretful child
  đứa bé cáu kỉnh

  * Các từ tương tự:
  fretfully, fretfulness