Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (cũ) quá khứ và quá khứ phân từ của work
  Tính từ
  [được] gia công
  wrought iron
  sắt gia công, rèn
  wrought iron gate
  cổng bằng sắt gia công