Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác tizz) (thường số ít) (khẩu ngữ)
    sự xúc động bối rối
    be in (get intoa tizzy
    bị xúc động bối rối