Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hoảng sợ, sợ hãi
  frightened children were calling for their mother
  lũ trẻ sợ hãi đang gọi mẹ
  they're frightened of losing power
  họ sợ mất quyền lực