Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (horrified)
  làm khiếp sợ
  chúng tôi khiếp sợ trước những gì mà chúng tôi thấy

  * Các từ tương tự:
  horrifying, horrifyingly