Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số nhiều
  beat (knock) the [living] daylights out of somebody
  (khẩu ngữ)
  đánh cho ai tối tăm mặt mày
  frighten (scare) the living daylights out of somebody
  (khẩu ngữ)
  làm cho ai hết hồn hết vía