Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự rõ ràng, sự sáng sủa
    clarity of experssion
    sự diễn đạt rõ ràng