Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

definition /defi'ni∫n/  

 • Danh từ
  sự định nghĩa;[lời] định nghĩa
  sự rõ nét; độ rõ nét (của ảnh chụp…)
  the photograph has poor definition
  tấm ảnh không được rõ nét
  sự xác định rõ
  my duties require clearer definition
  nhiệm vụ của tôi đòi hỏi sự xác định rõ hơn

  * Các từ tương tự:
  definition module, definition of image, definitional