Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distinctness /dis'tiɳktnis/  

  • Danh từ
    tính riêng biệt
    tính rõ ràng, tính rành mạch, tính minh bạch, tính rõ rệt