Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delineation /dilini'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự vạch, sự phác họa