Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clarification /,klærifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự làm sáng tỏ
    the whole issue needs clarification
    tòan bộ vấn đề cần được làm sáng tỏ