Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comprehensibility /,kɒmprihensə'biləti/  

  • Danh từ
    tính hiểu được , tính có thể lĩnh hội được