Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intelligibility /in,telidʒə'biləti/  

  • Danh từ
    tính dễ hiểu
    điều dễ hiểu