Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lucidity /lu:'sidəti/  

  • Danh từ
    sự sáng sủa, sự rõ ràng
    sự sáng suốt, sự minh mẫn