Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pellucidity /pelju:'siditi/  

  • Danh từ
    tính trong, tính trong suốt
    tính trong sáng, tính rõ ràng (văn học)
    tính sáng suốt (trí óc)