Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sunlight /'sʌnlait/  

  • Danh từ
    ánh nắng mặt trời