Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều)
  quần lót
  (Mỹ) quần dài, quần
  bore (scare) the pants off somebody
  quấy rầy (làm sợ hãi) ai dữ
  by the seat of one's pants
  xem seat
  catch somebody with his pants (trousers) down
  xem catch
  have ants in one's pants
  xem ant
  in long (short) pants
  đã lớn (còn bé)
  I've known him since he was in short pants
  tôi biết nó từ khi nó còn bé
  wear the pants (trousers)
  xem wear