Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

small-clothes /'smɔ:lklouðz/  

  • Danh từ số nhiều
    (sử học) quần bó ống ((thế kỷ) 18)