Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underpants /'ʌndəpænts/  

  • Tính từ
    (số nhiều) (cách viết khác pants)
    quần đùi (nam giới)