Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều (cách viết khác pantihose, pantyhose)
    quần chẽn, quần nịt (của nữ, của người làm xiếc nhào lộn…)