Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũng hosepipe)
  ống, vòi
  ống cao su
  lính cứu hỏa chỉ vòi nước vào tòa nhà đang cháy
  Động từ
  xịt bằng vòi, rửa bằng vòi, tưới bằng vòi
  tưới các luống hoa bằng vòi
  hose down the car
  xịt vòi nước rửa xe
  Danh từ
  (đgt số nhiều)
  bít tất dài; bít tất ngắn; đồ lót
  quần chẽn

  * Các từ tương tự:
  hose-tops, hosepipe