Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Australian /ɒ'streiliən/ /ɔ:'streiliən/  

 • Danh từ
  người Úc
  Tính từ
  [thuộc] người Úc

  * Các từ tương tự:
  Australian Rules