Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pantihose /'pæntihəʊs/  

  • Danh từ
    (động từ số nhiều) (cách viết khác pantyhose) (Mỹ)
    như tights
    xem tights