Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  cũng, lại còn
  bà ta nói tiếng Pháp, tiếng Đức và cũng nói một ít tiếng Nga
  anh ta trẻ và đẹp trai lại còn rất giàu
  not only … but also
  không những … lại còn

  * Các từ tương tự:
  also-ran