Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ)
    quần đùi
    a pair of drawers
    chiếc quần đùi