Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều) (khẩu ngữ)
    quần cụt (nữ)