Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    (khẩu ngữ; hài hước)
    đồ lót, quần áo lót (của phụ nữ)