Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật)
  con kiến
  have ants in one's pants
  (khẩu ngữ)
  đứng ngồi không yên, nhấp nha nhấp nhổm

  * Các từ tương tự:
  ant-bear, ant-catcher, ant-eggs, ant-fly, ant-lion, ant-thrush, anta, antacid, antagonise