Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antacid /ænt'æsid/  

 • Danh từ
  (y học)
  chất làm giảm độ axit dạ dày
  Tính từ
  (y học)
  làm giảm độ axit dạ dày