Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ant-catcher /'ænt'kætʃə/  

  • -thrush) /'ænt'θrʌʃ/* danh từ
    (động vật học) loài két ăn kiến