Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ant-lion /'ænt/  /laiən/

  • Danh từ
    (động vật học) kiến sư tử