Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều antae
    (kiến trúc) cột góc

    * Các từ tương tự:
    antacid, antagonise, antagonism, antagonist, antagonistic, antagonistically, antagonize, antagonize ,antagonise, antalgic