Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antalgic /æn'tældʤik/  

  • Tính từ
    (y học) chống đau