Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antagonist /æn'tægənist/  

  • Danh từ
    địch thủ, đối thủ

    * Các từ tương tự:
    antagonistic, antagonistically