Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adversary /'ædvəsəri/  /'ædvəseri/

  • Danh từ
    địch thủ, đối thủ; đối phương