Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antagonistic /æntægə'nistik/  

 • Tính từ
  (+ to, towards)
  đối kháng, đối địch, thù địch
  he's always antagonistic towards new ideas
  ông ta bao giờ cũng chống đối những ý tưởng mới

  * Các từ tương tự:
  antagonistically