Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antagonistically /æn,tægə'nistikli/  

  • Phó từ
    [một cách] đối kháng, [một cách] đối địch, [một cách] thù địch