Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contender /kən'tendə[r]/  

  • Danh từ
    người đua tranh, đấu thủ