Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

opposition /,ɒpə'zi∫n/  

 • Danh từ
  sự chống đối; sự phản đối
  her proposal meet with strong opposition
  đề nghị của bà ta bị phản đối mạnh
  những kẻ chống đối; đối thủ
  the Opposition
  phe đối lập (phe chống đối chính phủ Anh)
  the leader of the Opposition
  lãnh tụ phe đối lập
  the Opposition benches
  ghế ngồi của nghị sĩ đối lập (trong nghị viện Anh)
  in opposition
  đối lập
  chúng tôi thấy mình đối lập với nhiều đồng nghiệp về điểm ấy
  tạo thành phe đối lập
  this party was in opposition for the first time in years
  đảng ấy đã tạo thành phe đối lập lần đầu tiên trong bao nhiêu năm nay

  * Các từ tương tự:
  oppositional, oppositionist