Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mệt mỏi, phờ phạc (người, khuôn mặt)
  Động từ
  quá khứ phân từ của draw
  xem draw

  * Các từ tương tự:
  drawn-out, drawn-work