Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    phờ phạc (vì mệt mỏi, mất ngủ, lo lắng…)