Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hốc hác, híp
  ông ấy có má hóp và mắt sâu hoắm sau thời gian dài bị bệnh
  hoang vắng
  ngôi nhà cũ kỹ đứng đó hoang vắng và trống không trong cảnh điêu tàn

  * Các từ tương tự:
  gauntlet, gauntleted, gauntness, gauntry